Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beëindigen

Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonnevelden II. Maar ook een avond met veel eensgezindheid. Zoals over de door alle fracties ondertekende motie om de door Noord-Holland gevolgde procedure voor fusies in het Gooi te onderzoeken. Houdt die procedure juridisch wel stand?

De motie is duidelijk genoeg: ze stelt dat “de gemeente Eemnes naast bestuurlijk overleg ook juridische middelen moet inzetten om het schaden van haar belangen in strijd met de wet ARHI te beëindigen”. Het college van B&W kwam niet eens aan het woord; dat is ook onnodig als alle fracties samen een motie indienen. Geheel in lijn met de standpunten van de raad van Eemnes tot nu toe in dit dossier, werd unanimiteit gezocht en gevonden.

De strijdigheid met de wet ARHI is intussen genoegzaam bekend. Noord-Holland ging met een vooraf ingenomen standpunt het open overleg in, en kwam er met hetzelfde standpunt uit. Letterlijk geen enkele gemeenteraad in het Gooi had gepleit voor drie gemeenten. Niet zo gek: het enige breed onderschreven probleem, dat de regio haar eigen belangen slecht vertegenwoordigt bij hogere overheden, los je niet op met drie elkaar beconcurrerende machtsblokken. Toch sloeg Noord-Holland de zienswijzen van de nu afzwaaiende raden in de wind en herhaalde klakkeloos de conclusie van Deloitte, die dat bureau braaf uit de briefing had overgenomen.

Of het overleg open was of niet, laat nog enige ruimte voor interpretatie. Dat geldt niet voor het simpele feit dat Noord-Holland negen maanden pakt voor het opstellen van een herindelingsadvies, waar de wet ARHI er maar drie toestaat. De provincie doet het voorkomen alsof dat er helemaal niet toe doet. De rechter ziet dat wellicht toch echt anders: de termijnen in de wet ARHI zijn er om de betrokken gemeenten rechtszekerheid te geven.

In strijd met de grondwet beperkt de provincie bovendien het passieve kiesrecht (het recht om verkozen te worden) tot wellicht drie jaar. Kandidaat-raadsleden hebben hiertegen geen beroepsmogelijkheid, hetgeen in strijd is met Europese verdragen. Rob Bruintjes van Democratisch Alternatief Blaricum gaat hier (samen met anderen) tegen procederen.

In strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur, geeft de provincie geen duidelijkheid aan Eemnes over kosten die het opheffen van de BEL Combinatie voor de gemeente met zich mee zouden brengen. Terecht stelt de motie dat hiermee de dienstverlening aan de inwoners en de beleidsvoorbereiding in het geding komt.

In strijd met het Europese Handvest inzake lokale autonomie legt de provincie de herindeling van boven op, zonder respect voor de keuze van de lokale gemeenschappen zelf.

Alsof dat allemaal niet genoeg is: de gemeente Laren voert intussen aan dat de motivering van de aangekondigde fusieplannen zo slecht is onderbouwd, dat van serieuze besluitvorming geen sprake kan zijn. Ook in Laren wordt daarom hardop nagedacht over een rechtsgang. Larens Behoud heeft daarvoor groen licht gekregen op een speciaal belegde ledenvergadering.

Nu ook de raad van Eemnes stelt dat het schaden van haar belangen tot juridische actie moet leiden, is de poging van Noord-Holland om tot een herindeling te komen, definitief kansloos. Er is geen urgentie aangetoond, er is geen begin van draagvlak. De procedure verloopt met horten en stoten en belangrijke deadlines worden met voeten getreden.

Een van de aspecten die in een herindelingsadvies besloten moeten zijn, is een fusiedatum. Een datum voor 1/1/23 is niet meer te halen, omdat de zaak onder de rechter is. Van een datum later, zullen Provinciale Staten en Tweede Kamer zeggen: komt u tegen de tijd dat de juridische kaarten geschud zijn, nog maar eens terug. Waarom moeten we daar nu al over beslissen? Diezelfde volksvertegenwoordigers worden overigens geacht de portemonnee te trekken, om de tientallen miljoenen euro’s te betalen die de ontvlechting van de BEL Combinatie zou kosten. Tot nu toe zijn ze daarover op het verkeerde idee gezet door verklaringen van de gedeputeerde, die op gespannen voet staan met de werkelijke verplichtingen.

En zo wordt langzamerhand de conclusie onvermijdelijk, dat de fusie al stuk is voor er een ontwerp op papier staat. Welke waardering zal de Raad van State kunnen opbrengen voor een dossier, dat zo rammelt? Stuurt de minister binnen vier maanden een voorstel naar de tweede kamer, of verzwakt ze de juridische positie verder door ook daar extra tijd voor te nemen, zodat de rafelige losse eindjes van Haarlem kunnen worden afgehecht?

Zoals in alle standpunten rondom de ARHI, was de raad van Eemnes het snel eens. Het schaden van de belangen van het dorp moet gestopt worden, ook langs juridische weg.

De vraag aan de gedeputeerde in Haarlem wordt daarom nu: wanneer ziet hij een geschikt moment om de ARHI te beëindigen? Berenschot is ingehuurd om te elfder ure draagvlak te hosselen, maar zal niets anders tegenkomen dan massief verzet. Bovendien zullen ook zij niet weten welke datum moet worden ingevuld in de wet die de totstandkoming van de zoveelste gladde, afstandelijke en onherkenbare gemeente zou moeten regelen. Want voorlopig is de hele zaak onder de rechter. Misschien is een tussentijds Berenschot-rapport hét moment om de hele zaak te beëindigen. Dan kunnen de nieuw gekozen raadsleden zich weer bezig houden met de zaken waar het echt om gaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s